مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
Acronis Backup - Free Trial - 30 Day Free Trial of Acronis Backup

رایگان!
Backup - 50GB - Single Endpoint - 50GB of Cloud Backup - Single Endpoint License

Backup - 100GB - Single Endpoint - 100GB of Cloud Backup - Single Endpoint License

Backup - 150GB - Unlimited Endpoints - 150GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 250GB - Unlimited Endpoints - 250GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 500GB - Unlimited Endpoints - 500GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 750GB - Unlimited Endpoints - 750GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 1000GB - Unlimited Endpoints - 1000GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 1500GB - Unlimited Endpoints - 1500GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Backup - 2000GB - Unlimited Endpoints - 2000GB of Cloud Backup - Unlimited Endpoint Licenses

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.239.40.250) وارد شده است.